Aktualności

Dyrektor PCPR we Wrocławiu poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego – osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych i gotowych do opieki nad dziećmi.

Rodziną zastępczą mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna.

Warunki, które powinien spełniać kandydat na prowadzenie pogotowia rodzinnego:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku deklaracji utworzenia rodziny niezawodowej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji od pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • uzyskał pozytywną opinię Organizatora Pieczy Zastępczej,
 • posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia organizowanego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie.

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie lub osobiście:
Magda Saska-Radwan – psycholog, tel. 71/ 72 22 005 lub 71/ 72 21 860,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
Budynek Starostwa Powiatowego, IV piętro, pok. 431

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

logo PFRON 2011 rPowiat Wrocławski, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, otrzymał dofinansowanie projektu „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim” dla Stowarzyszenia MONAR - Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dorosłych Hostel w Milejowicach (gmina Żórawina).

Dofinansowanie do zakupu mikrobusa w kwocie 59 901,76 zł uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Całkowita wartość projektu wynosi 105 000 zł.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych umożliwi Ośrodkowi transport podopiecznych do specjalistycznych placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, udział w projektach i programach aktywności zawodowej, a także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, wyjazdach turystycznych i imprezach sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Pojazd jest również niezbędny w celu zaopatrzenia mieszkańców Ośrodka w artykuły medyczne, spożywcze i przemysłowe oraz w celu dowozu dzieci osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Konkurs na projekt kartki świątecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej Fundacji Ernst & Young:

Konkurs EY

10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach

plakat Warsztatu Terapii ZajęciowejW dniu 18 października 2014 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach obchodził swoje dziesięciolecie istnienia. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą, którą odprawił Ks. Dariusz Amrogowicz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Następnie, uczestnicy warsztatów, ich rodzice, pracownicy oraz zaproszeni goście spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. W oficjalnej części uroczystości brali udział licznie przybyli zaproszeni goście: m.in. przedstawiciele władz samorządowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, rodzice oraz uczestnicy Warsztatu.

więcej >>

Informacja dotycząca konsultacji prawnych

Informujemy, że najbliższe konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej:

 • dnia 23 października 2014 r. odbędą się w godz. 11:00 - 13:00,
 • dnia 30 października 2014 r. odbędą się w godz. 10:30 - 12:30.

Kolejne spotkania prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 12:00 – 14:00.

Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przez planowanym terminem spotkania.

Informacja dotycząca konsultacji prawnych

Informujemy, że najbliższe konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej (dnia 9 października 2014 r.) odbędą się w godz. 9:00 - 11:00. Kolejne spotkania prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 12:00 – 14:00.
Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przez planowanym terminem spotkania.

Podsumowanie I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych

podsumowanie I Powiatowego Pikniku dla Osób NiepełnosprawnychW dniu 30 września 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, na którym podsumowano organizację I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbyła się w dniu 6 września 2014 r., w Gminie Siechnice, a uczestniczyło w niej ponad 500 osób.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Marcina Seretnego przybyły osoby, które aktywnie włączyły się w zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia.

więcej >>

Seminarium "Hostel dla Młodych Gniewnych - czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?"

plakat zapraszający na seminarium pod nazwą Hostel dla Młodych GniewnychFundacja Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha i Powiat Wrocławski w dniu 13 października 2014 r, organizują seminarium pn. "HOSTEL dla MŁODYCH GNIEWNYCH - czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?"

Przedmiotem seminarium jest prezentacja innowacyjnego modelu integracji społecznej i zawodowej wychowanków opuszczających placówki np. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Zakłady Poprawcze, Domy Dziecka.

Seminarium odbędzie się w Sali konferencyjnej nr 218 Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.