Aktualności

START W LEPSZE JUTRO DZIĘKI AKTYWNOŚCI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe do udziału w projekcie „Start w lepsze jutro dzięki aktywności zawodowo-edukacyjnej", organizowanym przez Centrum Wspierana Biznesu „Europea" i Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsię- biorczości". Ze szczegółami oferty można zapoznać się poniżej oraz na stronie www.kursyipraca.pl.

więcej >>

Dofinansowanie dla studentów – Moduł II, pilotażowy program „Aktywny samorząd”

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przypomina, iż wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON przyjmowane są do dnia 10 października 2016 r. Decyduje data wpływu do PCPR lub data stempla pocztowego.

Druki wniosków dostępne są w zakładce Materiały do pobrania oraz w siedzibie Centrum przy ul. Kościuszki 131.

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

lady dKonkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek honoruje wybitne osiągnięcia kobiet z niepełnosprawnościami. Jest organizowany od 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D." pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. kojarzone jest również z tragicznie zmarłą księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością.

więcej >>

Dyrektor PCPR we Wrocławiu zatrudni psychologa do Działu Wsparcia Rodziny

więcej

Bezpłatne konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców/ opiekunów w Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie we Wrocławiu

W imieniu Fundacji NON LICET z Wrocławia zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznej, bezpłatnej pomocy w ramach Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie 2016/2017. Oferta zapewnia bezpłatne konsultacje w przypadkach krzywdzenia dziecka oraz podejrzenia krzywdzenia dziecka dla podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów.

więcej >>

DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR STARTU ZAWODOWEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje o możliwości udziału w projekcie „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

więcej >>

Szkolenie dla opiekunów rodzinnej pieczy zastępczej

Czeszw 0W dniach 12 – 13 września 2016 r. w Hotelu „Niezły Młyn" w Czeszowie odbyło się szkolenie dla Rodzin Zastępczych Zawodowych i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

więcej >>

MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA 2016

sztafeta 2016 plakat STOWARZYSZENIEW imieniu Stowarzyszenia Zastępczego Rodzi- cielstwa Oddział Dolnośląski serdecznie zapra- szamy wszystkie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Powiatu Wrocławskiego do wspólnej przygody na szlaku w ramach MIĘDZYPOKOLE- NIOWEJ SZTAFETY TURYSTY- CZNEJ 2016 "SZCZĘŚLIWA RODZINA TO AKTYWNA RODZI- NA"!

więcej >>