Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Informacja o podziale środków PFRON w 2014 r.

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 15kwietnia 2014 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/221/14 Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2014.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Zarządu PFRON w Warszawie owysokości środków PFRON przypadających Powiatowi Wrocławskiemu w 2014 r., na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiat Wrocławski otrzymał kwotę 1.090.042 zł. Jest ona niższa o 55.357 zł od kwoty przyznanej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację w/w zadań w roku ubiegłym.

Mając na uwadze powyższe, zostały wprowadzone niżej wymienione ograniczenia w zakresie wydatkowania środków PFRON:

  • w ramach zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny maksymalne dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego z oprzyrządowaniem nie może wynieść więcej niż 1.800 zł,
  • maksymalne dofinansowanie w ramach zadania likwidacji barier architektonicznych może wynieść do wysokości 70% wartości zadania i może być przyznane wyłącznie osobom niepełnosprawnym legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które mają trudności w poruszaniu się i korzystają z pomocy wózka inwalidzkiego, balonika lub kul.
  • maksymalne dofinansowanie w ramach zadania likwidacji barier technicznych może wynieść do wysokości 70% wartości zadania.
  • z powodu bardzo ograniczonych środków PFRON nie planuje się przyznania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz przyznania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

W 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu obejmie dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych następujące osoby:

  • osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia w indywidualnym przypadku, gdy pobyt na turnusie rehabilitacyjnym wpłynie na poprawę sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej oraz zaistnieje potrzeba rozwijania umiejętności społecznych tej osoby (dotyczy uczestników projektu systemowego „Postaw na aktywność").

Rada Powiatu Wrocławskiego dokonała podziału przyznanych środków finansowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Zadania

Wysokość środków w złotych

 

Rehabilitacja społeczna

 

636.162

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35 a ust.1 pkt 7 ppkt a)

100.000

2.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt b)

80.000

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt c)

316.162

4.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt d)

140.000

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

 

453.880

5.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35 a ust. 1 pkt 8)

443.880

6.

Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36)

10.000

 

OGÓŁEM

 

1.090.042