Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom "Najpierw Rodzina 2015"

Wersja dla słabowidzących:

Towarzystwo Nasz Dom zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym, który jest skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej (Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego) i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy/mieszkania do 14 dzieci) oraz placówek przekształcających się w małe formy. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów dotyczących pracy z rodzinami biologicznymi, pomocy specjalistycznej oraz podniesienia standardów życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.


Priorytety udzielanej pomocy:

  1. Priorytet I: Praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. działania na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego, organizacja spotkań rodzinnych, współpraca ze specjalistami w zakresie reintegracji rodziny itp.)
  2. Priorytet II: Pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.)
  3. Priorytet III: Podnoszenie standardu usług Domu w obszarze merytorycznym, wychowawczym i lokalowym (kursy, szkolenia, warsztaty rozwijające umiejętności pracy z dzieckiem, rodziną; remont i/lub doposażenie w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci lub podniesienia standardu życia w domu, o ile prowadzona jest praca z rodzinami dzieci – podejmowane są próby nawiązywania kontaktu z rodzinami, odbywają się regularne spotkania itp.).

Wysokość pomocy:
Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć maksymalnie 2 wnioski, przy czym każdy z nich musi dotyczyć innego działania.


Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest:

  1. wypełnienie odpowiedniego wniosku – dla rodzinnych form opieki zastępczej – nr 1, dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – nr 2 wraz z załącznikami,
  2. uzyskanie rekomendacji Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
  3. przesłanie kompletu dokumentów do Biura Towarzystwa Nasz Dom z dopiskiem „Najpierw Rodzina 2015" w terminie do 30 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Towarzystwo Nasz Dom
al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa


Wyniki konkursu:
Zostaną opublikowane do 10 lipca 2015 r. na stronie internetowej: www.naszdom.org.pl. Ponadto każdy podmiot składający wniosek otrzyma także pisemną informację na temat statusu swojego wniosku.


Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do Regulaminu, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej: www.naszdom.org.pl.