Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Informacja o podziale środków PFRON w 2016 r.

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 09 marca 2016 r. podjęta została Uchwała Nr X/75/16 Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2016.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Zarządu PFRON w Warszawie o wysokości środków PFRON przypadających Powiatowi Wrocławskiemu w 2016 r., na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiat Wrocławski otrzymał kwotę 1.126.215 zł. Jest ona niższa o 20.742 zł od kwoty przyznanej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację w/w zadań w roku ubiegłym.

Mając na uwadze powyższe, zostały wprowadzone niżej wymienione ograniczenia w zakresie wydatkowania środków PFRON:

  • w ramach zadania dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie będzie przyznane do wysokości 50% wartości zadania,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny maksymalne dofinansowanie będzie przyznane do wysokości 70% wartości zadania, natomiast do łóżka rehabilitacyjnego z oprzyrządowaniem nie może wynieść więcej niż 1.900 zł,
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, tj. dofinansowanie zakupu jednego aparatu słuchowego nie przekroczy kwoty 1.100 zł,
  • w ramach zadania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych maksymalne dofinansowanie może wynieść do wysokości 80% wartości zadania, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia oraz orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. W przypadku dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 15.000 zł,
  • z powodu bardzo ograniczonych środków PFRON nie planuje się przyznania osobom niepełnosprawnym dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Rada Powiatu Wrocławskiego dokonała podziału przyznanych środków finansowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Zadania

 

Wysokość środków
w złotych

Rehabilitacja społeczna

 637.335

1.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt b)

19.721

2.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt c)

 

367.614

 

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt d)

 

250.000

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

 488.880

4.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35 a ust. 1 pkt 8)

 

479.880

5.

Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36)

 

9.000

 

OGÓŁEM

 

1.126.215