Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konferencja podsumowująca realizację IV edycji projektu "Postaw na aktywność"

Wersja dla słabowidzących:

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu było organizatorem IV edycji projektu systemowego „Postaw na aktywność”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwieńczeniem całorocznego projektu była konferencja podsumowująca jego realizację, która odbyła się w dniu 27 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Gośćmi konferencji byli: uczestnicy projektu ”Postaw na aktywność”, przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Pana Andrzeja Szawana – Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Pana Jerzego Fitka – Wicestarosty Powiatu Wrocławskiego. Na konferencję przybyli również pracownicy instytucji i organizacji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie realizacji IV edycji projektu „Postaw na aktywność”, który obejmował swoim oddziaływaniem 21 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym połączonym z bogatą ofertą zajęć aktywizujących w ośrodku „Nadmorski” w Mrzeżynie w dniach 19.09.2012 r. – 10.10.2012 r. z uwzględnieniem jego rezultatów. Uczestnicy wzięli udział w kursie obsługi komputera oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Miłym akcentem spotkania było przedstawienie efektów uczestnictwa w projekcie przez jego uczestniczkę panią Marię, która podkreślała wartość i słuszność tworzenia i „powoływania do życia” takich inicjatyw.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste wręczenie uczestnikom przez kierownika projektu - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Panią Arletę Szmigielską certyfikatów potwierdzających ich udział w projekcie oraz Europejskich Certyfikatów Kompetencji Informatycznych.

W ciągu czterech edycji realizowanych w latach 2009 – 2012 projekt „Postaw na aktywność” objął swoim oddziaływaniem 88 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wrocławskiego.

logo