Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POMOCY SPOŁECZNEJ

Wersja dla słabowidzących:

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

zdjcie do artykuu 1Od dnia 1 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt konkursowy „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosi 822.776,26 zł, w tym dofinansowanie 699.286,26 zł i wkład własny 123.490,00 zł. Realizacja projektu potrwa do dnia 30 czerwca 2019 r.

Projekt „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zamieszkujących Powiat Wrocławski, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w tym 31 osób niepełnosprawnych i 29 wychowanków pieczy zastępczej. Głównym celem projektu jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób przebywających w pieczy zastępczej oraz opuszczających pieczę poprzez integrację społeczną uczestników projektu, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wypełnianie ról społecznych przy zastosowaniu kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Z kolei w okresie od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. realizowany jest projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich", na wykonanie którego Powiat Wrocławski pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w działania społeczne, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Całkowita wartość projektu wynosi: 3.355.929,25 zł, w tym dofinansowanie 2.626.955,08 zł i wkład własny 728.974,14 zł.
W ramach projektu wykonany zostanie remont i przebudowa infrastruktury dwóch obiektów placówki oraz łącznika. Zakupione zostanie wyposażenie placówek między innymi sali komputerowej, pomieszczeń w meble, urządzenia AGD, materiały do zajęć socjotechnicznych i psychoedukacyjnych, wyposażenie łazienek i kuchni. Ponadto przeprowadzone zostaną także prace związane z zagospodarowaniem terenu w formie ogrodzenia, placu rekreacyjnego, wiaty, ścieżek, wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. W efekcie wykonanych prac zostaną zrealizowane kluczowe cele projektu: poprawa dostępu oraz jakości świadczenia usług społecznych, a także warunków opieki i pracy z wychowankami Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

Trzecią inicjatywą realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w czasie najbliższych 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., będzie projekt pn. „Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego", na realizację którego Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosi 1.597.166,40 zł, w tym dofinansowanie 1.513.166,40 zł i wkład własny 84.000 zł.
Wsparciem zostanie objętych 330 osób, w tym: rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka wraz z dziećmi biologicznymi, małoletni umieszczeni w pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej, usamodzielnieni wychowankowie oraz osoby pełniące funkcję opiekuna usamodzielnienia a także kandydaci na rodziców zastępczych. Dedykowane wsparcie będzie dotyczyło szkoleń, w tym w ramach superwizji, doradztwo, poradnictwo. W ramach tego projektu będzie możliwość rozszerzenia form wsparcia oraz podjęcia dodatkowych działań związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

W dniu 15 listopada 2017 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Roman Potocki wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Panią Arletą Szmigielską uczestniczyli w uroczystym rozstrzygnięciu tego konkursu, które miało miejsce w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Uroczystość połączona była z symbolicznym podpisaniem umowy i odebraniem Certyfikatu Beneficjenta.

Relacja z wydarzenia: http://www.echo24.tv/artykul/17-milionow-zlotych-pomocy-dla-rodzin-6381

zdjcie do artykuu 2