Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Informacja o podziale środków PFRON w 2013 r.

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Zarządu PFRON w Warszawie o wysokości środków PFRON przypadających Powiatowi Wrocławskiemu w 2013 r., na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiat Wrocławski otrzymał kwotę 1.145.399 zł. Jest ona niższa o 426.053 zł od kwoty przyznanej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację w/w zadań w roku ubiegłym.

Mając na uwadze powyższe, zostały wprowadzone niżej wymienione ograniczenia w zakresie wydatkowania środków PFRON:

  • w ramach zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny maksymalne dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego z oprzyrządowaniem nie może wynieść więcej niż 1.800 zł,

  • w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się maksymalne dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego nie może wynieść więcej niż 1.500 zł.

W 2013 r. dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych mogą zostać objęte następujące osoby:

  • osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat,

  • pozostałe osoby niepełnosprawne pod warunkiem, że nie korzystały z dofinansowania na turnus rehabilitacyjny w roku 2012.

* W szczególnej sytuacji dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego osobie korzystającej w 2012 r., w indywidualnym przypadku, gdy pobyt na turnusie rehabilitacyjnym wpłynie na poprawę sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej oraz zaistnieje potrzeba rozwijania umiejętności społecznych tej osoby.

Rada Powiatu Wrocławskiego dokonała podziału przyznanych środków finansowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Lp.

Zadania

 

Wysokość środków
w złotych

 

Rehabilitacja zawodowa

 

17.000

 

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12 a)

 

10.000

 

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)

 

7.000

 

Rehabilitacja społeczna

 

644.519

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt a)

 

150.000

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt b)

 

30.000

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt c)

 

293.519

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt d)

170.000

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt f)

 

1.000

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

 

483.880

 

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35 a ust. 1 pkt 8)

 

443.880

 

Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36)

 

40.000

 

OGÓŁEM

 

1.145.399