Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Spotkanie obywatelskie wraz z konferencją podsumowującą projekt „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”

Wersja dla słabowidzących:

0W dniu 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie obywatelskie połączone z konferencją podsumowującą projekt „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego". Podczas spotkania podsumowano 2 lata realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Konferencję poprowadziła Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, która przywitała zebranych gości. Wśród nich znaleźli się: Anna Chmielewska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wrocławskiego, Bartosz Huzarski – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej, radni Powiatu Wrocławskiego – Jerzy Jasiński i Piotr Łysiak, Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach – Marcin Seretny oraz Wiceprzewodnicząca Rady – Ewa Walerzak, Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich – Bogusław Jakowczyk, broker edukacyjny w projekcie – Marcin Drzazga, pracownicy PCPR we Wrocławiu, WTZ w Małkowicach, PŚDS w Kątach Wrocławskich, a przede wszystkim uczestnicy projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego".
Na wstępie głos zabrał Pan Bartosz Huzarski, który podkreślił jak ważna jest realizacja tego typu projektów na rzecz osób potrzebujących. Po zaprezentowaniu przez Panią Magdalenę Kuźnicką wszystkich projektów realizowanych przy udziale środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Marta Ścisłowska – Starszy pracownik socjalny PCPR omówiła przebieg działań w projekcie „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" na przestrzeni 2 lat oraz osiągnięte rezultaty twarde i miękkie. Następnie Marcin Drzazga, który realizował usługę brokerstwa edukacyjnego w projekcie opowiedział o swojej pracy z uczestnikami i o efektach swoich działań na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestników. W dalszej części zaprezentowali się uczestnicy projektu, którzy podzielili się swoimi wrażeniami i przemyśleniami na temat udziału w poszczególnych formach wsparcia. Pani Magdalena Kuźnicka wyróżniła osoby zaangażowane w realizację projektu od początku jego trwania, doceniając ich wkład i wysiłek w realizowane przedsięwzięcie. Na zakończenie złożono podziękowania za udział w projekcie na ręce wszystkich przybyłych uczestników. Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem.
Projekt „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" realizowany od 2017 r. zaktywizował 58 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu wrocławskiego. Jego celem było niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób przebywających w pieczy zastępczej oraz opuszczających pieczę, poprzez integrację społeczną uczestników, jak również podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie, a także w pełni wypełnianie ról społecznych poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Rezultaty, jakie udało się osiągnąć z pewnością pozwolą beneficjentom na podejmowanie skutecznych działań w zakresie przekraczania własnych barier i otwarcie różnych ścieżek rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10