Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Nabór na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje
o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2020-2024.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty. Do zakresu jej działania należy
w szczególności:

• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób,
• opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób Niepełnosprawnych,
• ocena realizacji programów,
• opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Wrocławskiego.
Zgłoszenia w formie pisemnej można składać w terminie do dnia
3 lipca 2020 r.
w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 (decyduje data wpływu do urzędu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych".

• ogłoszenie
• formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie

Karta zgłoszenia kandydata na członka