Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl .

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu 'Głęboka woda' na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!

Wykonawca badania Agrotec Polska

Konkurs Lodołamacze 2013

Konkurs Lodołamacze 2013


pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP,

Pani Anny Komorowskiej

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich Pracodawców toworzących miejsca pracy otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli zatrudniasz nawet jedną osobę niepełnosprawną ten konkurs jest dla Ciebie!

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie "Rodzic na Zastępstwo"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kampanii promocyjno - informacyjnej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego.

Pierwszym etapem kampanii jest konkurs plastyczny na wykonanie plakatu "Rodzic na zastępstwo" skierowany m. in. do wychowanków rodzinnych domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych lub z placówek opiekuńczo wychowawczych.

Najlepsza praca zostanie wydrukowana w formie plakatu promującego kampanię, natomiast kolejne dwie wyróżnione prace zostaną umieszczone na materiałach promocyjnych. Nagrodami w konkursie są: tablet, smartfon i aparat fotograficzny.

Prace plastyczne należy przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania PCPR oraz MOPS z miasta na prawach powiatu.

Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej http://dops.wroc.pl/ lub pod nr 71/ 770-42-28.

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zostały w całości rozdysponowane.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/152/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013 na zadanie dotyczące przyznania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 150.000 zł.

Uchwała wprowadziła ograniczenia w zakresie przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowaniem zostały objęte osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat oraz pozostałe osoby niepełnosprawne pod warunkiem, że nie korzystały z dofinansowania na turnus w roku 2012.

Wprowadzone ograniczenia oraz zaplanowana kwota nie zabezpieczyły wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Wnioski osób niepełnosprawnych złożone w celu przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego będą rozpatrywane odmownie z powodu wyczerpania środków finansowych na ten cel.

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

logo PFRON 2011 r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2013 o dofinansowania w ramach realizacji Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat programu, w tym możliwych obszarów dofinansowań dostępne są w zakładce Aktywny samorząd oraz na stronie internetowej PFRON pod adresem www.pfron.org.pl.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz w zakładce Materiały do pobrania.

Wnioski można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 r.

Informacje dotyczące programu można uzyskać również w siedzibie Centrum, pok. 433 oraz pod numerem telefonu (71) 72 22 060.

Informacja o podziale środków PFRON w 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013.

więcej >>

Program wyrównywania różnic między regionami II

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 r.

W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

  • obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D - likwidacja barier transportowych;
  • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektów w obszarze B i C nie może przekroczyć 40 % jego łącznych kosztów, w obszarze D nie może przekroczyć 60 % oraz 15 % kosztów realizacji w przypadku obszaru E.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na zadania składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 do dnia 15 kwietnia 2013 r. – obszar B, C i D oraz do 31 października 2013 r. – obszar E (decyduje data wpływu do Centrum).

Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) stanowiący, iż jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, uprzejmie informuje, iż począwszy od marca 2013 r. w siedzibie tut. Centrum będzie możliwe uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Z indywidualnych konsultacji prawnych będzie można skorzystać w każdy czwartek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem tut. Centrum. Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania, czyli do poniedziałku do godz. 13.30.

Pierwsze takie konsultacje zaplanowane są na dzień 7 marca 2013 r. od godz. 12:00 do godz. 14:00.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kosinkiewicz tel. 071/72-21-859.