Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

"Program wyrównywania różnic między regionami II" - możliwość pozyskania dofinansowania

logo PFRON 2011 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 r.

            W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

 • obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D – likwidacja barier transportowych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w obszarze B i C nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji oraz nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji w obszarze D.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na zadania składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 do dnia 4 kwietnia 2014 r. (decyduje data wpływu do Centrum).

Konsultacje prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) stanowiący, iż jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, przypomina, iż w siedzibie tut. Centrum jest możliwe uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Z indywidualnych konsultacji prawnych można skorzystać w każdy czwartek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zespołu ds. pieczy zastępczej tut. Centrum.

Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania, czyli do poniedziałku.

Najbliższe konsultacje odbędą się 9 stycznia 2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00.

Osoba do kontaktu: Magda Saska - Radwan tel. (71) 72 22 005

Mikołajki 2013

Zdjęcie grupowe osób uczestniczących w spotkaniu mikołajkowymW dniu 6 grudnia 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się impreza z okazji Mikołajek dla 40 dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 0 do 14 lat, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Zabawa rozpoczęła się od oficjalnego powitania gości przez Panią Arletę Szmigielską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pana Romana Potockiego – Starostę Powiatu Wrocławskiego.
Animatorzy z firmy SOHO ze Smolca, w osobach elfów przygotowali dzieci na przyjście Świętego Mikołaja. W trakcie zabaw wychowankowie rodzin zastępczych poznawali dzień z życia elfa, śnieżną krainę, szkolili się w sztuce przechodzenia przez komin. Wielką niespodzianką było własnoręczne zdobienie bombek świątecznych, podczas których elfy opowiadały o tradycjach świątecznych. Każde dziecko zostało obdarowane przez Mikołaja wyjątkowym prezentem.

W imieniu własnym, pracowników tutejszego Centrum oraz podopiecznych rodzin zastępczych i ich opiekunów przekazuję niżej wymienionym sponsorom serdeczne podziękowania za ufundowanie środków finansowych, zabawek i słodyczy:

 1. Dach Bud Sp. z o.o.
  Wrocław
 2. Pan Benjamin Gątek
  Park Handlowy Auchan
  Bielany Wrocławskie
 3. Pani Anna Grzechnik
  IKEA Wrocław
  Bielany Wrocławskie
 4. Pani Katarzyna Bytner
  Mondelez Polska Production Sp. z o.o.
  Bielany Wrocławskie
 5. Pan Marcin Seretny
  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
  w Małkowicach
 6. Pani Agnieszka Suska
  Dom Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 7. Dom Kredytowy Notus (pracownicy)
 8. Pani Marzena Konieczna (prywatnie).

Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pani Marii Wilk – Przewodniczącej Rady Powiatu Wrocławskiego za wsparcie w organizacji tej imprezy.

Ten gest to wyraz pamięci o naszych podopiecznych i dar radości, jaką mogli się cieszyć w tym dniu. Dzięki Państwu Mikołajki stały się wyjątkowe i na długo pozostaną miłym wspomnieniem.

Wszystkim dzieciom i dorosłym życzę cudownych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku!

Arleta Szmigielska
Dyrektor PCPR we Wrocławiu

Konferencja nt. "Praw osób niepełnosprawnych" połączona z podsumowaniem V edycji projektu "Postaw na aktywność"

Zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w konferencjiW dniu 12 grudnia 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało konferencję nt. „Praw Osób Niepełnosprawnych" połączoną z podsumowaniem V edycji projektu „Postaw na aktywność" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na konferencję obok uczestników projektu przybyli przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zebranych gości przywitał Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego. W trakcie spotkania odbyły się trzy prelekcje. Pierwszą nt. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wygłosił dr Maciej Lis – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako druga głos zabrała Pani Ewa Pajdo – Majewska i poruszyła zagadnienie zatrudniania osób niepełnosprawnych w świetle najnowszych przepisów i proponowanych zmian. Moduł dotyczący praw osób niepełnosprawnych zakończyła prelekcja Pani Ewy Piotrowskiej, która przedstawiła ofertę pomocową Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Kątach Wrocławskich.

Następnie głos zabrała Pani Magdalena Kuźnicka – koordynator projektu „Postaw na aktywność". W swoim wystąpieniu przedstawiła szczegóły zrealizowanego projektu, który w V edycji objął swoim oddziaływaniem 24 osoby z terenu Powiatu Wrocławskiego. Uczestnicy projektu mieli możliwość wzięcia udziału w: indywidualnych oraz grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, treningu umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwie specjalistycznym – prawnym, turnusie rehabilitacyjnym, poradnictwie psychologicznym oraz licznych kursach zawodowych.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste wręczenie przez Pana Romana Potockiego – Starostę Powiatu Wrocławskiego oraz Panią Arletę Szmigielską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu certyfikatów dla beneficjentów, potwierdzających ich udział w projekcie „Postaw na aktywność".

Informacja ze spotkania ze studentami i absolwentami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Prezentacja Pani Magdaleny KuznickiejNa zaproszenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wzięła udział w Spotkaniu Panelowym zorganizowanym w dniu 30 listopada 2013 r. w ramach projektu "Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie poświęcone było możliwościom zatrudnienia i rozwoju zawodowego studentów i absolwetów DSW w sektorze służb publicznych. Pani Magdalena Kuźnicka omówiła możliwości rozwoju zawodowego, jakie daje studentom i absolwentom kierunków społecznych praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wśród zaproszonych gości znalazła się również Pani Agnieszka Suska - Dyrektor Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, która omówiła rolę i zadania pracownika socjalnego w strukturach placówki opiekuńczo-wychowawczej. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, gdyż dzięki niemu studenci mieli możliwość konfrontacji teorii z praktyką.

 

Prezentacja Pani Agnieszki Suski

Uczestnicy spotkania

 

Zaproszenie na konferencję "Prawa osób niepełnosprawnych" połączoną z podsumowaniem V edycji projektu "Postaw na aktywność"

Logo grantodawców i realizatorów projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wrocławskiego na konferencję „Prawa osób niepełnosprawnych", połączoną z podsumowaniem V edycji projektu systemowego „Postaw na aktywność".

Konferencja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, sala nr 218.

W programie wystąpienia: Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich nt. Konwencji praw osób niepełnosprawnych, przedstawiciela Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych nt. Zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przedstawienie oferty pomocowej Powiatu Wrocławskiego dla osób niepełnosprawnych.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 grudnia 2013 r. pod nr tel. 71 72 21 860.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powiat Wrocławski wyróżniony w konkursie "Samorząd Równych Szans 2013"

dyplom potwierdzający przyznanie wyróżnienia i tytułu Samorząd Równych Szans 2013

W dniach 14 i 15 listopada 2013 r. w Karpaczu odbyły się warsztaty i spotkanie podsumowujące projekt „Samorząd Równych Szans 2013”. Podczas uroczystości wręczono nagrody za najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy.

Galę poprzedziły dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z raportem na temat dostępności dla osób niepełnosprawnych stron internetowych samorządów, ze sposobami obsługi osób niesłyszących w urzędach oraz udostępniania materiałów audiowizualnych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto odbyły się warsztaty podnoszące świadomość pracowników administracji publicznej oraz dyskusja z zakresu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy.

            Wyróżnienie dla Powiatu Wrocławskiego oraz 23 innych samorządów zostało przyznane przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Nagrodę, podczas uroczystej gali w dniu 15 listopada 2013 r., odebrała Pani Arleta Szmigielska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Uroczystość uświetnili: Pan Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Pan Radosław Mołoń – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Robert Pudło – Dyrektor Wydziału Realizacji Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Alina Wojtowicz-Pomierna – Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pan Aleksander Waszkielewicz – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Wyróżniono realizowany przez PCPR we Wrocławiu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euro-Concret, projekt „PER ASPERA AD ASTRA” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ramach jego realizacji osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie finansowe i merytoryczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. To już drugie wyróżnienie dla Powiatu Wrocławskiego w konkursie „Samorząd Równych Szans”. Poprzednie przyznano w 2011 r. za realizację projektu „Postaw na aktywność” skierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

 

Uczestnicy spotkania

Laureaci statuetek i wyróżnień

 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Pan Radosław Mołoń

Pan Radosław Mołoń - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Pan Aleksander Waszkielewicz

Pan Aleksansder Waszkielewicz - Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

 

 Poseł na Sejm RP - Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Pan Sławomir Piechota

Pan Sławomir Piechota - Poseł na Sejm RP - Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

 

Uczestnicy gali

Uczestnicy gali

 

Na zdjęciu: Arleta Szmigielska, Radosław Mołoń, Irena Krzyszkiewicz, Magdalena Kuźnicka

Od lewej: Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pan Radosław Mołoń - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pani Irena Krzyszkiewicz - Burmistrz Góry, Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

na zdjęciu: Aleksander Waszkielewicz, Arleta Szmigielska, Magdalena Kuźnicka, Slawomir Piechota, Irena Krzyszkiewicz

Od lewej: Pan Aleksander Waszkielewicz - Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pan Sławomir Piechota - Poseł na Sejm RP - Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Pani Irena Krzyszkiewicz - Burmistrz Góry

 

Prośba do sponsorów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
w dniu 6 grudnia 2013 r. organizuje
MIKOŁAJKI,
na które zaprasza wszystkie dzieci i te małe i te duże
do budynku Starostwa Powiatowego mieszczącego się
we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

Nazywam się Mikołaj, niektórzy nazywają mnie nawet Świętym.
Od wielu, wielu lat zajmuję się uszczęśliwianiem wszystkich dzieci.
W tym szczególnym dniu mam zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy
w zorganizowaniu imprezy dla podopiecznych rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Wrocławskiego.
Planuję spełnić marzenia dzieci poprzez podarowanie im paczek
oraz zorganizowanie zabawy, podczas której będą mogły zapomnieć
o codziennych troskach.
W tym celu potrzebuję Państwa pomocy w formie wsparcia rzeczowego
lub finansowego przekazanego na rzecz dzieci za pośrednictwem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
które zajmie się stroną organizacyjną imprezy mikołajkowej.
Za wszelką udzieloną pomoc serdecznie dziękuję
w imieniu swoim i dzieciaków.

 Obrazek przedstawiający Świętego Mikołaja

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław
Bank Zachodni WBK o/ Wrocław
45 1500 1793 1217 9002 1423 0000
Tel. kontaktowy: 71/ 72 21 775