Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Zakończenie szkolenia dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzin zastępczych niezawodowych

W dniu 7 czerwca 2014 r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych niezawodowych organizowane od dnia 5 kwietnia 2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Celem szkolenia było przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka.

więcej >>

Podziękowania dla Burmistrza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, sprawując w imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego - Romana Potockiego, pieczę nad usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego, pragnie przekazać serdeczne podziękowania Panu Stanisławowi Dobrowolskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka, za pozytywne rozpatrzenie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego naszej podopiecznej od wielu lat przebywającej w pieczy zastępczej. Dzięki przychylności Pana Burmistrza możliwym stało się usamodzielnienie wychowanki zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ufamy, iż udzielone wsparcie zostanie właściwie wykorzystane i przyczyni się do lepszego startu wraz z córką w dorosłe życie.
Dziękujemy za okazaną pomoc, życząc jednocześnie wielu sukcesów i radości.


Arleta Szmigielska
Dyrektor PCPR we Wrocławiu

Skrócenie terminu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

W związku z powyższym wnioski w przypadku Modułu I będą przyjmowane do dnia 30 sierpnia 2014 r. W Module II data przyjmowania wniosków pozostaje bez zmian (30 września 2014 r.).

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że Stowarzyszenie „INTRO" z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 4/5/6 udziela pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej ofiarom przestępstw. Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na rok 2014 realizowane jest w ramach projektu „Do pełni sił" dofinansowanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Stowarzyszenie „INTRO" świadczy nieodpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, zwłaszcza dla osób, które mają trudności z samodzielną obroną swoich interesów.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl

Spotkanie osób niepełnosprawnych z Fundacją Aktywizacja

IMG 1356Dnia 29 maja 2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, które zostało zorganizowane i poprowadzone przez pracowników Fundacji Aktywizacja we współpracy z PCPR. Wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego. Podczas spotkania miały one możliwość rekrutacji do projektów „Profesjonalni Niepełnosprawni” oraz „Krok do samodzielności”.

 

więcej >>

Konferencja - orzekanie o pieczy zastępczej

zdjęcie przedstawia uczestników na konferencjiW dniu 23 maja 2014 r. na terenie Domu Dziecka im. Świętego Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich odbyła się pierwsza konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - Koło przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wraz z Powiatem Wrocławskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Domem Dziecka w Kątach Wrocławskich dotycząca zagadnień związanych z orzekaniem o pieczy zastępczej.

więcej >>

Dzień otwarty Punktu Konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza na Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.
Zapraszamy do skorzystania z konsultacji naszych pracowników w zakresie spraw osób niepełnosprawnych.
Szczegóły w załączonej ulotce.

ulotka-front

ulotka-back

Konkurs fotograficzny "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"

Plakat do konkursuDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czekamy na zdjęcia, które zilustrują np. sylwetki ludzi którzy wzięli udział w szkoleniach/ projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzystali z oferowanego wsparcia finansowego/szkoleniowego/doradczego. Zdjęcia mogą również przedstawiać wydarzenia lub obiekty, które powstały/zostały odnowione lub unowocześnione dzięki finansowaniu ze środków EFS.

więcej >>