Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Warsztaty "Rodzic na medal"

W dniu 29 stycznia 2014 r. odbyło się pierwsze, z zaplanowanych trzech szkoleń, realizowanych w ramach cyklu warsztatów pn. „Rodzic na medal" dla rodzin zastępczych i osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewe Wrocławiu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Szkolenie prowadzą pracownicy Centrum: Magda Saska – Radwan – psycholog oraz Paulina Rawska – psycholog. Celem głównym szkoleń, które mają formę warsztatową, jest rozwój umiejętności rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie rodziców zastępczych w aktywnym procesie wychowywania dziecka.
Podczas pierwszego spotkania poruszono temat związany z zachęcaniem dziecka do współpracy z opiekunami oraz z zachęcaniem przez opiekunów dziecka do samodzielności. Rodzice zastępczy mogli zapoznać się z technikami komunikacyjnymi, dzięki którym prawdopodobieństwo współpracy pomiędzy rodzicem a dzieckiem może być większe, poznali sposoby, poprzez które będą mogli uczyć swoje dzieci odpowiedzialności i samodzielności. Metody wykorzystywane w zakresie poruszanych podczas szkolenia tematów uczestnicy mogli przećwiczyć w proponowanych ćwiczeniach warsztatowych.

Kolejne szkolenia z cyklu warsztatów pn. „Rodzic na medal" odbędą się w dniach:
-  12 lutego 2014 r. – „Pochwały i zamiast karania"
- 26 marca 2014 r. – „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami i uwalnianie dzieci od grania ról".

Miejsce szkoleń: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, II piętro, sala nr 218, godz. 9:30-14:30.


Serdecznie zapraszamy!

 

Sporządziła: Paulina Rawska

Zaproszenie na II Turniej Przyjaźni

W dniu 1 lutego 2014 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Hali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich odbędzie się II TURNIEJ PRZYJAŹNI.

W imieniu Pani Agnieszki Suski - Dyrektora i Pracowników Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich serdecznie zapraszamy!

zaproszenie na turniej przyjaźni

"Program wyrównywania różnic między regionami II" - możliwość pozyskania dofinansowania

logo PFRON 2011 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 r.

            W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

 • obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D – likwidacja barier transportowych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w obszarze B i C nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji oraz nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji w obszarze D.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na zadania składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 do dnia 4 kwietnia 2014 r. (decyduje data wpływu do Centrum).

Konsultacje prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) stanowiący, iż jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, przypomina, iż w siedzibie tut. Centrum jest możliwe uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Z indywidualnych konsultacji prawnych można skorzystać w każdy czwartek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zespołu ds. pieczy zastępczej tut. Centrum.

Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania, czyli do poniedziałku.

Najbliższe konsultacje odbędą się 9 stycznia 2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00.

Osoba do kontaktu: Magda Saska - Radwan tel. (71) 72 22 005

Mikołajki 2013

Zdjęcie grupowe osób uczestniczących w spotkaniu mikołajkowymW dniu 6 grudnia 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się impreza z okazji Mikołajek dla 40 dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 0 do 14 lat, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Zabawa rozpoczęła się od oficjalnego powitania gości przez Panią Arletę Szmigielską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pana Romana Potockiego – Starostę Powiatu Wrocławskiego.
Animatorzy z firmy SOHO ze Smolca, w osobach elfów przygotowali dzieci na przyjście Świętego Mikołaja. W trakcie zabaw wychowankowie rodzin zastępczych poznawali dzień z życia elfa, śnieżną krainę, szkolili się w sztuce przechodzenia przez komin. Wielką niespodzianką było własnoręczne zdobienie bombek świątecznych, podczas których elfy opowiadały o tradycjach świątecznych. Każde dziecko zostało obdarowane przez Mikołaja wyjątkowym prezentem.

W imieniu własnym, pracowników tutejszego Centrum oraz podopiecznych rodzin zastępczych i ich opiekunów przekazuję niżej wymienionym sponsorom serdeczne podziękowania za ufundowanie środków finansowych, zabawek i słodyczy:

 1. Dach Bud Sp. z o.o.
  Wrocław
 2. Pan Benjamin Gątek
  Park Handlowy Auchan
  Bielany Wrocławskie
 3. Pani Anna Grzechnik
  IKEA Wrocław
  Bielany Wrocławskie
 4. Pani Katarzyna Bytner
  Mondelez Polska Production Sp. z o.o.
  Bielany Wrocławskie
 5. Pan Marcin Seretny
  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
  w Małkowicach
 6. Pani Agnieszka Suska
  Dom Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 7. Dom Kredytowy Notus (pracownicy)
 8. Pani Marzena Konieczna (prywatnie).

Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pani Marii Wilk – Przewodniczącej Rady Powiatu Wrocławskiego za wsparcie w organizacji tej imprezy.

Ten gest to wyraz pamięci o naszych podopiecznych i dar radości, jaką mogli się cieszyć w tym dniu. Dzięki Państwu Mikołajki stały się wyjątkowe i na długo pozostaną miłym wspomnieniem.

Wszystkim dzieciom i dorosłym życzę cudownych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku!

Arleta Szmigielska
Dyrektor PCPR we Wrocławiu

Konferencja nt. "Praw osób niepełnosprawnych" połączona z podsumowaniem V edycji projektu "Postaw na aktywność"

Zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w konferencjiW dniu 12 grudnia 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało konferencję nt. „Praw Osób Niepełnosprawnych" połączoną z podsumowaniem V edycji projektu „Postaw na aktywność" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na konferencję obok uczestników projektu przybyli przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zebranych gości przywitał Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego. W trakcie spotkania odbyły się trzy prelekcje. Pierwszą nt. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wygłosił dr Maciej Lis – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako druga głos zabrała Pani Ewa Pajdo – Majewska i poruszyła zagadnienie zatrudniania osób niepełnosprawnych w świetle najnowszych przepisów i proponowanych zmian. Moduł dotyczący praw osób niepełnosprawnych zakończyła prelekcja Pani Ewy Piotrowskiej, która przedstawiła ofertę pomocową Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Kątach Wrocławskich.

Następnie głos zabrała Pani Magdalena Kuźnicka – koordynator projektu „Postaw na aktywność". W swoim wystąpieniu przedstawiła szczegóły zrealizowanego projektu, który w V edycji objął swoim oddziaływaniem 24 osoby z terenu Powiatu Wrocławskiego. Uczestnicy projektu mieli możliwość wzięcia udziału w: indywidualnych oraz grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, treningu umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwie specjalistycznym – prawnym, turnusie rehabilitacyjnym, poradnictwie psychologicznym oraz licznych kursach zawodowych.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste wręczenie przez Pana Romana Potockiego – Starostę Powiatu Wrocławskiego oraz Panią Arletę Szmigielską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu certyfikatów dla beneficjentów, potwierdzających ich udział w projekcie „Postaw na aktywność".

Informacja ze spotkania ze studentami i absolwentami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Prezentacja Pani Magdaleny KuznickiejNa zaproszenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wzięła udział w Spotkaniu Panelowym zorganizowanym w dniu 30 listopada 2013 r. w ramach projektu "Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie poświęcone było możliwościom zatrudnienia i rozwoju zawodowego studentów i absolwetów DSW w sektorze służb publicznych. Pani Magdalena Kuźnicka omówiła możliwości rozwoju zawodowego, jakie daje studentom i absolwentom kierunków społecznych praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wśród zaproszonych gości znalazła się również Pani Agnieszka Suska - Dyrektor Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, która omówiła rolę i zadania pracownika socjalnego w strukturach placówki opiekuńczo-wychowawczej. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, gdyż dzięki niemu studenci mieli możliwość konfrontacji teorii z praktyką.

 

Prezentacja Pani Agnieszki Suski

Uczestnicy spotkania

 

Zaproszenie na konferencję "Prawa osób niepełnosprawnych" połączoną z podsumowaniem V edycji projektu "Postaw na aktywność"

Logo grantodawców i realizatorów projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wrocławskiego na konferencję „Prawa osób niepełnosprawnych", połączoną z podsumowaniem V edycji projektu systemowego „Postaw na aktywność".

Konferencja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, sala nr 218.

W programie wystąpienia: Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich nt. Konwencji praw osób niepełnosprawnych, przedstawiciela Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych nt. Zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przedstawienie oferty pomocowej Powiatu Wrocławskiego dla osób niepełnosprawnych.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 grudnia 2013 r. pod nr tel. 71 72 21 860.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.