Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Informacja dotycząca dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zostały w całości rozdysponowane.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/152/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013 na zadanie dotyczące przyznania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 150.000 zł.

Uchwała wprowadziła ograniczenia w zakresie przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowaniem zostały objęte osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat oraz pozostałe osoby niepełnosprawne pod warunkiem, że nie korzystały z dofinansowania na turnus w roku 2012.

Wprowadzone ograniczenia oraz zaplanowana kwota nie zabezpieczyły wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Wnioski osób niepełnosprawnych złożone w celu przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego będą rozpatrywane odmownie z powodu wyczerpania środków finansowych na ten cel.

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

logo PFRON 2011 r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2013 o dofinansowania w ramach realizacji Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat programu, w tym możliwych obszarów dofinansowań dostępne są w zakładce Aktywny samorząd oraz na stronie internetowej PFRON pod adresem www.pfron.org.pl.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz w zakładce Materiały do pobrania.

Wnioski można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 r.

Informacje dotyczące programu można uzyskać również w siedzibie Centrum, pok. 433 oraz pod numerem telefonu (71) 72 22 060.

Informacja o podziale środków PFRON w 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013.

więcej >>

Program wyrównywania różnic między regionami II

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 r.

W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

 • obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych;
 • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektów w obszarze B i C nie może przekroczyć 40 % jego łącznych kosztów, w obszarze D nie może przekroczyć 60 % oraz 15 % kosztów realizacji w przypadku obszaru E.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na zadania składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 do dnia 15 kwietnia 2013 r. – obszar B, C i D oraz do 31 października 2013 r. – obszar E (decyduje data wpływu do Centrum).

Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) stanowiący, iż jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, uprzejmie informuje, iż począwszy od marca 2013 r. w siedzibie tut. Centrum będzie możliwe uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Z indywidualnych konsultacji prawnych będzie można skorzystać w każdy czwartek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem tut. Centrum. Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania, czyli do poniedziałku do godz. 13.30.

Pierwsze takie konsultacje zaplanowane są na dzień 7 marca 2013 r. od godz. 12:00 do godz. 14:00.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kosinkiewicz tel. 071/72-21-859.

Informacja nt. spotkania informacyjnego dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia ze środków PFRON

W dniu 17.01.2013 r. na terenie świetlicy wiejskiej w Smolcu z inicjatywy członków Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się spotkanie informacyjne na temat dostępnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu na zaproszenie członkini Koła – Pani Haliny Wiśniowskiej udział wzięli pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR we Wrocławiu oraz licznie przybyli uczestnicy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Kuźnicka wprowadzając w nurt działań nakierowanych na wsparcie osób niepełnosprawnych i realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Następnie o szczegółach realizowanych zadań powiedziały: Pani Agata Gwara – starszy inspektor oraz Pani Paulina Wawrzyniak – pracownik socjalny. Omówiono możliwości uzyskania dofinansowania do:

1. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

2. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3. likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;

4. zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Uczestnikom spotkania zostały przekazane stosowne materiały informacyjne, ulotki oraz druki wniosków na dofinansowania ze środków PFRON. Na koniec zachęcono osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz upowszechniania idei rehabilitacji społecznej w gronie lokalnym.

 

 

 

 

 

Nabór na szkolenie PRIDE / RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje o trwającym naborze na szkolenie PRIDE / RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA. Najbliższy termin rozpoczęcia szkolenia to styczeń – luty 2013 r.

 

Jest wiele dzieci, które nie mogą wychowywać się w swojej rodzinie.

Rodzinna opieka zastępcza to alternatywa dla wychowania instytucjonalnego. To szansa dla dzieci trwale lub czasowo pozbawionych opieki w rodzinie naturalnej na wychowywanie się w prawdziwym domu.

Jeżeli czujesz potrzebę niesienia pomocy innym i jesteś gotów przyjąć do swojej rodziny jedno lub więcej osamotnionych dzieci, a jednocześnie spełniasz wymienione poniżej warunki tj.:

 • masz obywatelstwo polskie,
 • jesteś mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego,
 • posiadasz stałe miejsce zamieszkania,
 • jesteś osobą niekaraną,
 • zachowujesz pełnię praw cywilnych i obywatelskich,
 • masz stałe źródło utrzymania,
 • w przypadku posiadania własnych dzieci zachowujesz pełnię władzy rodzicielskiej,
 • Twój stan zdrowia pozwala na opiekę nad dziećmi,

zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które przygotuje Ciebie i Twoich bliskich do nowej roli życiowej.

Zapraszamy osoby zainteresowane szkoleniem do przekazywania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131 w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej zgłoszeń, zawierających podstawowe informacje o Państwa Rodzinie, oczekiwaniach i planach związanych z rodzinną opieką zastępczą.

Zapewnimy pomoc specjalistów w zakresie doboru dzieci, wspierania rodziny, rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych, a także obsługę prawną.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Per aspera ad astra"

 

logo projektu

Jeżeli:  

 jesteś osobą posiadającą orzeczoną niepełnosprawność, 

 • zamieszkujesz na terenie Powiatu Wrocławskiego (w obrębie gmin: Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina, Siechnice, Czernica, Długołęka),
 • jesteś w wieku od 18 do 64 roku życia,
 • nie posiadasz zatrudnienia i w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziłeś działalności gospodarczej,

zapraszamy do udziału w projekcie „Per aspera ad astra - kompleksowego projektu wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

więcej >>