Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

USŁUGA AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM w postaci specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego

Wersja dla słabowidzących:

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

IMG 7543W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne) wykonane zostało zadnie – usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Ze względu na zdrowotne, rodzinne i materialne uwarunkowania uczestnicy projektu wymagali specjalistycznego wsparcia, w celu aktywizacji społecznej i bieżącego rozwiązywania swoich problemów. Do realizacji tego zadania zostali zatrudnieni: prawnik, pedagog i psycholog, którzy świadczyli specjalistyczne poradnictwo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu.

Każdy z uczestników został objęty

  • 2 godzinami poradnictwa prawnego (w okresie 04.12.-19.12.2017 r.),
  • 4 godzinami poradnictwa rodzinnego (w okresie 23.10.-30.11.2017 r.),
  • 2 godzinami poradnictwa psychologicznego (w okresie 27.10.-30.11.2017 r.).

W trakcie spotkań ze specjalistami uczestnicy projektu mogli otrzymać m.in. wparcie z zakresu osobistego rozwoju, pomoc w wyznaczaniu celów i rozwiązywaniu problemów życiowych o różnym charakterze, w tym wymagających znajomości prawa.