Materiały do pobrania

Wersja dla słabowidzących:

NIEPEŁNOSPRAWNI

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - pobierz
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - pobierz
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się - pobierz
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier technicznych i architektonicznych - pobierz
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego - dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - pobierz
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego służącego rehabilitacji w warunkach domowych z aktywnym udziałem osoby niepełnosprawnej - pobierz
 • Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - pobierz
 • Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - pobierz
 • Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych - pobierz
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego i tłumacza - przewodnika - pobierz
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - pobierz
 • Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - pobierz
 • Wniosek osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne o przyznanie środków PFRON do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności - pobierz

 

Pilotażowy program "Aktywny samorząd":

 1. Wniosek dla osoby pełnoletniej - pobierz
 2. Wniosek dla podopiecznego - pobierz
 3. Wkładka Obszar A, Zadanie nr 1 - pobierz
 4. Wkładka Obszar A, Zadanie nr 2 - pobierz
 5. Wkładka Obszar B, Zadanie nr 1 i nr 2 - pobierz
 6. Wkładka Obszar C, Zadanie nr 2 - pobierz
 7. Wkładka Obszar C, Zadanie nr 3 - pobierz
 8. Wkładka Obszar C, Zadanie nr 4 - pobierz
 9. Wkładka Obszar D - pobierz
 10. Wkładka Moduł II - pobierz
 11. Załącznik nr 1 oświadczenie o dochodach - pobierz
 12. Załącznik nr 2a zaświadczenie lekarskie Zadania: B1, C3, C4 - pobierz
 13. Załącznik nr 2b zaświadczenie lekarskie Zadanie B1 - pobierz
 14. Załącznik nr 3 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
 15. Załącznik nr 4 Moduł II zaświadczenie uczelni - pobierz
 16. Oświadczenie dot. zwolnienia z obowiązku wniesienia udziału własnego w Module II (dotyczy tylko studentów zatrudnionych) - pobierz
 17. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3 - pobierz
 18. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4 - pobierz
 19. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3 - pobierz
 20. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4 - pobierz

 

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" z załącznikami - pobierz
 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub Rodzinnym Domu Dziecka - pobierz
 • Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka - pobierz
 • Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka - pobierz
 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo - pobierz
 • Wniosek o czasowe niesprawowanie opieki w związku z wypoczynkiem - pobierz
 • Wniosek o dodatek wychowawczy - pobierz
 • Wniosek o pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub Rodzinnym Domu Dziecka - pobierz
 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - pobierz
 • Wniosek dla rodzin zastępczych zawodowych oraz Rodzinnych  Domów Dziecka o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - pobierz

 

ŚWIADCZENIA DLA USAMODZIELNIANYCH

 

ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH