Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Projekt „Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich”

Wersja dla słabowidzących:

LogoMCh

Projekt „Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś Priorytetowa: 9 – Włączenie społeczne, 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Priorytet inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Wartość projektu: 558.672,50 zł
Kwota dofinansowania: 529.872,50 zł
Wkład własny: 28.800 zł
Okres realizacji projektu: od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Celem projektu „Mieszkania Chronione w Kątach Wrocławskich" jest realizacja usług i wsparcie systemu mieszkań chronionych. Osoby biorące udział w projekcie zamieszkują teren Powiatu Wrocławskiego i korzystają ze wsparcia PCPR. W ramach utworzonego mieszkania zostanie zatrudniony pracownik socjalny oraz opiekun mieszkania, zostanie zorganizowane wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne i obywatelskie, treningi finansowe, kulinarne itp. W projekcie zostanie sfinansowane wyposażenie dwóch stanowisk pracy oraz pokryte koszty funkcjonowania mieszkania w okresie 36 miesięcy. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnione zostaną usługi bytowe oraz nauka, rozwijanie samodzielności, sprawności w zakresie pełnienia ról społecznych oraz nauki prowadzenie samodzielnego życia. Łącznie w ramach projektu obejmiemy wsparciem 7 osób. Wszystkie osoby wymagają szerokiego wsparcia w zakresie prawidłowego rozwoju i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Status społeczny uczestników często staje się powodem ich wykluczenia społecznego, tym bardziej, że większość mieszkańców Powiatu pochodzi z terenów wiejskich. Zastosowanie zróżnicowanego wsparcia głownie o charakterze społecznym ułatwi uczestnikom wyjście z ich trudnej sytuacji życiowej i wzmocni ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki udziałowi w projekcie, który wpisuje się w interakcję społeczno-zawodową z elementami specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) nastąpi znacząca poprawa sytuacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym biorących udział w projekcie. Realizacja zadań zawartych w ramach projektu pozwoli na dużo sprawniejsze wykonywanie zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej. Ułatwi proces usamodzielnienia wychowankom szczególnie w pieczy zastępczej instytucjonalnej.