Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Klauzula informacyjna dla uczestnika projektu zgodna z RODO

Wersja dla słabowidzących:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, w osobie przedstawiciela Pani Dyrektor Arlety Szmigielskiej;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, jest Pani Małgorzata Czartoryska nr tel. 519 375 959;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym projektem „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" realizowanym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r., na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, dane będą przetwarzane i przechowywane przez czas realizacji projektu, a następnie zgodnie przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Jednostce
3a) Administrator danych osobowych zastosował wymagane przez przepisy RODO organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa (upoważnienia, programy antywirusowe, środki uwierzytelnienia użytkownika)

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest: w odniesieniu do zbioru; Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 – Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy uli. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, którym udostępniamy dane w oparciu o przepis prawa i dokumentacją projektową, w wypadku udostępnienia danych osobowych ADO poinformuje podmiot danych osobowych o takim przetwarzaniu, udostępnienie zostanie również odnotowane w Rejestrze udostępnień uprawnionym organom i podmiotom;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: NIE
1. Na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony .................... (*wskazać odpowiednią decyzję )
2. W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci .................... (*wskazać jakiego);
b) wiążących reguł korporacyjnych .................... (*wskazać jakie) zatwierdzonych przez organ nadzorczy;
c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską .................... (*wskazać jakie);
d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską (*wskazać jakie);
e) zatwierdzonego przez organ nadzorczy kodeksu postępowania (*wskazać jakiego);
f) certyfikatu ochrony danych osobowych (*wskazać jakiego);
g) zezwolenia organu nadzorczego na klauzule umowne.................... (*klauzule umowne między ADO lub procesorem a ADO, procesorem lub odbiorcą danych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej);
h) zezwolenia organu nadzorczego na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi.
Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez ADO jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131 (w tym celu należy posłużyć się dokumentem - Wniosek o udostępnienie danych osobowych, znajdującym się na stronach www. oraz w Sekretariacie, a następnie złożyć je dwóch egzemplarzach w Sekretariacie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu; ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław).
Termin do otrzymania kopii został określony jako niezwłoczny jednak nie dłuższy niż trzydzieści dni z możliwością jego przedłużenia o kolejne dwa miesiące.

Opracowała: Małgorzata Czartoryska-IOD