Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Rodzinna

Wersja dla słabowidzących:

Formami rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego są:


a) rodziny zastępcze spokrewnione:
tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.
Maksymalna liczba dzieci: brak ograniczeń.

b) rodziny zastępcze niezawodowe:
tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, mogą to być zarówno osoby spokrewnione z dzieckiem jak i obce. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej są zobowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
Na wniosek kandydata organizator rodzinnej pieczy zastępczej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej niezawodowej, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków, tj.:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
 • Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obowiązek ten dotyczy także rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.
Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.
Maksymalna liczba dzieci: 3.
W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

Z rodziną zastępczą niezawodową lub zawodową spełniającą warunki do prowadzenia rodzinnego domu dziecka starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

c) rodziny zastępcze zawodowe:
tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej.
Zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, dbając o ich dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych.
Rodzina tego typu powstaje poprzez zawarcie umowy ze starostą, w sytuacji gdy spełnia warunki do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej oraz posiada pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Ta forma opieki zastępczej stanowi alternatywę dla instytucjonalnej pieczy zastępczej, która w Powiecie Wrocławskim zapewniona jest dla dzieci powyżej 10-go roku życia. Zatem do rodzin zastępczych zawodowych w pierwszej kolejności kierowane są dzieci w przedziale wiekowym - od urodzenia do ukończenia 10-go roku życia. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby w rodzinach zastępczych zawodowych umieszczać nastolatków, o ile będzie to zgodne z wolą rodzin zastępczych i samych dzieci.
Maksymalna liczba dzieci: 3.

d) rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, tzw. Pogotowia Rodzinne:
tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej.
Przyjmują dzieci na podstawie orzeczenia Sądu Rodzinnego, doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku zastosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Pobyt dzieci w Pogotowiu Rodzinnym ma charakter tymczasowy, do momentu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny biologicznej, przysposobienie (adopcję) lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.
W Pogotowiu Rodzinnym umieszczane są dzieci w przedziale wiekowym – od urodzenia do 10-go roku życia. Starsze dzieci, w szczególności gdy stanowią rodzeństwo dla dzieci poniżej 10-go roku życia, mogą zostać umieszczone w tego typu rodzinie zastępczej za zgodą opiekunów zastępczych.
Maksymalna liczba dzieci: 3.

e) rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne:
tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej.
Zapewniają opiekę dzieciom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, jak również małoletnim matkom z dziećmi.
Z uwagi na szeroki zakres opieki, jaki ustawodawca przewidział dla tego typu rodzin, nie ma określonego przedziału wiekowego dla podopiecznych kierowanych do rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych – od urodzenia do pełnoletności.
Maksymalna liczba dzieci: 3.

f) rodzinne domy dziecka:
tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej.
Opiekę i wychowanie znajdują w nich przede wszystkim liczne rodzeństwa mające małe szanse na adopcję - do czasu powrotu do rodziny biologicznej lub usamodzielnienia.
Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.
Maksymalna liczba dzieci: 8.

Objęcie dziecka jedną z rodzinnych form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Natomiast po jej osiągnięciu osoba ta może kontynuować swój pobyt w tejże rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do ukończenia 25-go roku życia, za zgodą dotychczasowych opiekunów, o ile kontynuuje naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Formalne wymogi wobec kandydatów na opiekunów zastępczych obejmują posiadanie pełni władzy rodzicielskiej w stosunku do własnych dzieci, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, o ile taki istnieje oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi i materialnymi, umożliwiającymi dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb. Ponadto, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą być zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.