Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną w Dziale Wsparcia Rodziny

Dodane przez cieslik - czw., 06/06/2024 - 14:26

Kategoria

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU

zatrudni osobę na stanowisko

specjalista pracy z rodziną

WYMAGANIA:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Minimum 3-letni staż pracy.
 3. Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia lub nauki o rodzinie. 
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 7. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
  o pomocy społecznej oraz umiejętność ich stosowania
 8. Prawo jazdy kat. B.
 9. Samochód.
 10. Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w pracy w Instytucjach realizujących zadania z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 11. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika
  z tytułu egzekucyjnego.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz umieszczonym w nim dzieciom.
 2. Przygotowywanie, we współpracy z rodziną zastępczą, asystentem rodziny oraz podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku.
 3. Organizowanie spotkań zespołu do spraw okresowej oceny dziecka i sporządzanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
 4. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które wpływają na negatywne funkcjonowanie rodziny.
 5. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w zakresie prowadzonych spraw.
 6. Sporządzanie oceny rodziny zastępczej.
 7. Współpraca z Sądem Rodzinnym oraz innymi Podmiotami i Instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 8. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach zabezpieczenia małoletnich.
 9. Wnioskowanie do Sądu Rodzinnego w sprawach opiekuńczych.
 10. Zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej.
 11. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 12. Praca z usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej.
 5. Oświadczenie kandydata o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 6. Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO.  Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).”

   7). Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

IV piętro, pok. 402 lub na adres e- mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

z dopiskiem,, Oferta pracy na stanowisko specjalista pracy z rodziną”

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (71) 72 21 860.

Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty należy składać do dnia 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, w osobie przedstawiciela Pani Dyrektor Arlety Szmigielskiej,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, jest Pani Małgorzata Czartoryska nr tel. 519375959,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury naboru,
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221 §1, art.
  221 §4  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym, poza
  ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO,
 5. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom,
 6. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7.  kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa,
 9. kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 10. dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy. 

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez ADO jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131 (w tym celu należy posłużyć się dokumentem - Wniosek o udostępnienie danych osobowych, znajdującym się na stronach www. oraz w Sekretariacie, a następnie złożyć
je dwóch egzemplarzach w Sekretariacie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcpr.wroclaw.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu; ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi.