Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko pedagoga w Dziale Wsparcia Rodziny.

Dodane przez cieslik - czw., 15/02/2024 - 09:45

Kategoria

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU

zatrudni osobę na stanowisko

pedagoga w Dziale Wsparcia Rodziny

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce pracy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz teren Powiatu Wrocławskiego

WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika.
 2. Co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną i dzieckiem oraz z osobami dotkniętymi przemocą.
 3. Doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pedagoga.
 7. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 8. Dyspozycyjność.
 9. Prawo Jazdy kat. B.
 10. Samochód.
 11. Obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Minimum 2-letni staż pracy w zawodzie pedagoga.
 2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, sprawna organizacja pracy.
 3. Opanowanie i umiejętność pracy i kontaktu w sytuacjach stresowych.
 4. Umiejętność pracy zespołowej.
 5. Swoboda komunikowania się w mowie i piśmie.
 6. Obsługa urządzeń biurowych.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 1. Opracowanie i realizacja:
 1. powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i innych programów z niego wynikających,
 2. programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc,
 3. programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową,
 4. programów osłonowych wynikających z rozeznanych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
 1. Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Realizowanie zadań dotyczących rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 1. Przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 2. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, osób wyznaczonych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w zakresie rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej, tj. ustalenie okoliczności, o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej.
 4. Przygotowywanie opinii:
 1. w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej                         i poinformowanie sądu o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny,
 2. w razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, co skutkować by miało umieszczeniem w rodzinie w tym samym czasie większej liczby dzieci,
 3. dla osoby wskazanej przez prowadzącego rodzinny dom dziecka do prowadzenia rodzinnego domu dziecka podczas nieobecności prowadzącego,
 4. dotyczących wpływu na sprawowanie pieczy zastępczej kontynuowania zatrudnienia bądź podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez osobę, której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 1. na potrzeby podejmowanych czynności niezbędnych do wytaczania powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
 1. Dokonywanie okresowej oceny:
 1. sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 2. rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
 1. Przeprowadzenie kontroli w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach              opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych w zakresie jakości sprawowanej opieki nad dziećmi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności
  za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO.  Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 530).”

 1. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                ul. Kościuszki 131,

                50-440 Wrocław

                IV piętro, pok. 402 lub na adres e- mail: pcpr@pcpr. wroclaw.pl

z dopiskiem ,,Oferta pracy na stanowisko pedagoga”

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (71) 72 21 860.

Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty należy składać do dnia 29 lutego 2024 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, w osobie przedstawiciela Pani Dyrektor Arlety Szmigielskiej,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, jest Pani Małgorzata Czartoryska nr tel. 519375959,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury naboru,
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221 §1, art.
  221 §4  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym, poza
  ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO,
 5. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom,
 6. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7.  kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa,
 9. kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 10. dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy. 

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez ADO jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131 (w tym celu należy posłużyć się dokumentem - Wniosek o udostępnienie danych osobowych, znajdującym się na stronach www. oraz w Sekretariacie, a następnie złożyć
je dwóch egzemplarzach w Sekretariacie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcpr.wroclaw.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu; ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi.