„PODARUJ DZIECKU RODZINĘ”

Dodane przez cieslik - pt., 26/01/2024 - 14:31
cztery postacie trzymają w rękach serca

Kategoria

„PODARUJ DZIECKU RODZINĘ”                                                                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wymagają decyzją sądu opieki i wychowania, z uwagi na jej brak ze strony rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku.

Wszyscy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą odbyć szkolenie w PCPR oraz uzyskać kwalifikacje i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym psychologa i pedagoga. W miejscu zamieszkania rodziny przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, podczas którego ustala się m.in. czy warunki mieszkaniowe pozwalają na przyjęcie dziecka. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem, poziom rozwoju
i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka, zasadę nierozłączania rodzeństwa i w miarę możliwości, opinię wyrażoną przez dziecko.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:

 1. Omów plany przyjęcia dziecka w ramach pieczy zastępczej ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
 2. Zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
 3. Skontaktujcie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 1. dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie byli nigdy pozbawieni władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona);
 3. wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
 5. być zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewniać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą niezawodową musi posiadać stałe źródło dochodów.

Wszystkich chętnych do utworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi, swoich domów  dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1545.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131

tel. 71/72 21 860 lub 71/72 21 605

e – mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

www.pcpr.wroclaw.pl

IV piętro, pokój 402, 448