Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej są:

a) rodzina zastępcza spokrewniona

b) rodzina zastępcza niezawodowa

c) rodzina zastępcza zawodowa, w tym: zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna

d) rodzinny dom dziecka

a) Rodzina Zastępcza Spokrewniona

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca
w związku małżeńskim będący wstępnymi (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.

Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.

Maksymalna liczba dzieci: brak ograniczeń.

Podstawa utworzenie rodziny zastępczej spokrewnionej – postanowienie sądu rodzinnego ze wskazaniem rodziny zastępczej.

b) Rodzina Zastępcza  Niezawodowa

Rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, mogą to być zarówno osoby spokrewnione z dzieckiem (ciocia, wujek, kuzynostwo) jak i obce (brak linii pokrewieństwa z dzieckiem).

Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.

Maksymalna liczba dzieci: 3 lub więcej, jeżeli dotyczy liczniejszego rodzeństwa

Podstawa umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej:

  • spokrewnionej z dzieckiem – postanowienie sądu rodzinnego ze wskazaniem rodziny zastępczej,
  • niespokrewnionej z dzieckiem - postanowienie sądu rodzinnego lub umowa powierzenia (preadopcja).

Obowiązkowe szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

c) Rodzina Zastępcza Zawodowa

Rodzinę zastępczą zawodową tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Rodzaje rodzin zawodowych:

  1. Rodzina zastępcza zawodowa
  2. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
  3. Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna

Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.

Maksymalna liczba dzieci:  3 lub więcej, jeżeli dotyczy liczniejszego rodzeństwa.

Podstawa utworzenia rodziny zastępczej zawodowej to umowa cywilnoprawna zawarta ze Starostą Powiatu Wrocławskiego, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz limitem utworzenia rodzin zawodowych określonych w 3-letnim Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej.

Obowiązkowe szkolenie dedykowane kandydatom do pełnienia ww. form zawodowej pieczy zastępczej.

Podstawa umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej postanowienie sądu rodzinnego, w przypadku pogotowia rodzinnego możliwe jest także umieszczenie dziecka doprowadzonego przez Policję, Straż Graniczną lub na wniosek dziecka, rodziców lub osoby innej oraz w myśl. art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

d) Prowadzący Rodziny Dom Dziecka

Rodzinny Dom Dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.

Maksymalna liczba dzieci: maksymalnie 8 dzieci

Podstawa utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka to umowa cywilnoprawna zawarta ze Starostą Powiatu Wrocławskiego. Obowiązkowe jest szkolenie dedykowane kandydatom do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka. Podstawa umieszczenia dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka to postanowienie sądu rodzinnego.