Instytucjonalna piecza zastępcza

Domyślna grafika

Wraz z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich – jednostki organizacyjnej Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy ul. 1 Maja 43 w Kątach Wrocławskich, w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego od dnia 1 stycznia 2018 r. funkcjonują:

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich zapewnia doraźną opiekę dzieciom w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Podstawą umieszczenia małoletnich jest:

  • wydanie przez Sąd Rodzinny postanowienia tymczasowego o umieszczeniu dzieci
  • w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  • doprowadzenie przez Policję lub Straż Graniczną,
  • złożenie wniosku przez rodziców, dziecko lub osobę trzecią,
  • zastosowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do tego typu Placówki umieszczane są dzieci w wieku od 10-go do 18-go roku życia. Pobyt ma charakter krótkotrwały, tj. do 3 miesięcy z możliwością jego przedłużenia w wyjątkowych sytuacjach, do czasu zakończenia trwającego postępowania o powrót dziecka do rodziny biologicznej, przysposobienia (adopcji) lub umieszczenia w pieczy zastępczej – rodzinnej lub instytucjonalnej. Po zakończeniu postępowania sądowego dzieci kierowane są do wskazanych przez sąd form pieczy zastępczej.
Limit miejsc: 7.

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1 w Kątach Wrocławskich zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby dzieci, w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Dzieci kierowane są na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych o umieszczeniu w placówce opiekuńczo – wychowawczej do czasu powrotu do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej – rodzinnej lub instytucjonalnej. W tej Placówce umieszczane są dzieci młodsze, tj. pomiędzy 10-ym a 15-ym rokiem życia.
Limit miejsc: 14.

3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich.
Cele i zadania są analogiczne jak w przypadku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Socjalizacyjnego Nr 1 w Kątach Wrocławskich, z jedną różnicą - Placówka ta zapewnia opiekę młodzieży powyżej 15-go roku życia, przygotowującej się do procesu usamodzielnienia.
Limit miejsc: 14.

Skierowania do placówek wydaje PCPR we Wrocławiu. Młodsze dzieci, wymagające umieszczenia poza własnym środowiskiem rodzinnym, mają zapewnioną opiekę i wychowanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej.


Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/strona/552-instytucjonalna-piecza-zastepcza