Osoby w Kryzysie

Domyślna grafika

Osoby w kryzysie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych przemocą oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W Centrum zatrudniony jest psycholog, do którego potrzebujący mogą zwrócić się o pomoc.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w sytuacji doświadczenia trudnych zdarzeń.

W jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy?

 1. W sytuacji nagłych, trudnych doświadczeń, takich jak:
 • kryzys w związku
 • wypadek lub ciężka choroba
 • śmierć bliskiej osoby
 • trudne sytuacje rodzinne
 • doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie)
 • utrata pracy
 1. W sytuacji zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji:
 • groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie
 • myśli samobójcze
 • przemoc domowa
 • zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej

            gdy:

 • trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność, zagrożenie, złość, strach, rozpacz)
 • pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że trudno dłużej wytrzymać, że problem przekracza siły i możliwości, że jest się „pod ścianą”
 • pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, nerwowość, apatia, zobojętnienie, zimno, duszność, rożne bóle, ucisk w żołądku, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu
 1. W sytuacji przemocy domowej – kiedy małżonek lub partner:
 • popycha, uderza, szarpie, dusi
 • zastrasza, grozi
 • wyśmiewa, upokarza, krytykuje
 • wymusza kontakty seksualne
 • niszczy, rozbija przedmioty
 • odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich
 • szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym
 • domaga się posłuszeństwa, kontroluje - pieniądze, sposób zachowania, spędzania czasu, kontakty ze znajomymi i rodziną, domaga się utrzymywania
 • zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza, upokarza

 Pomoc psychologiczna – interwencja kryzysowa

 • wsparcie i wysłuchanie
 • w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania
 • odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem
 • szukanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu
 • udzielenie informacji o możliwościach działania, innych miejscach, gdzie można uzyskać pomoc
 • poradnictwo i terapia psychologiczna dla osób doświadczających przemocy domowej
 • pomoc w znalezieniu miejsca w ośrodku wsparcia lub ośrodku interwencji kryzysowej
 • pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie i zapewnienie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych

Do kogo kierowana jest pomoc?

Z ww. oferty mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:
- osoby i członkowie rodzin dotkniętych przemocą,

- osoby przezywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,

- osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,

- ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków komunikacyjnych, pożarów, katastrof przemysłowych i naturalnych, itp.,

- ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw,

- bliscy osób doświadczających powyższych zdarzeń.

Osoby pochodzące z terenu Powiatu Wrocławskiego znajdujące się w trudnej sytuacji i doświadczające kryzysu emocjonalnego, mogą otrzymać wsparcie postaci czasowego zamieszkania, a także wsparcie specjalistyczno - psychologiczne, poradnictwo socjalne, pedagogiczne lub prawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku. Pomoc udzielana jest mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego, po skierowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we  Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, tel. 71/72 21 860, email:  pcpr@pcpr.wroclaw.pl

Pomoc jest bezpłatna i udzielana jest bez względu na posiadany dochód.


Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/strona/626-osoby-w-kryzysie