Usamodzielniani wychowankowie

Domyślna grafika

Pomoc osobom pełnoletnim, opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

Usamodzielnianym wychowankom udziela się pomocy:

                                                 
• pieniężnej na kontynuowanie nauki,
• pieniężnej na usamodzielnienie,
• na zagospodarowanie,
• w uzyskaniu zatrudnienia,
• w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
• prawnej i psychologicznej.


Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną).


Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, w wysokości nie mniej niż 681,00 zł miesięcznie, przysługuje osobom usamodzielnianym, jeżeli kontynuują naukę w szkole, uczelni, zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest przyznawana na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej. Wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu usamodzielnienia uzależniona jest od formy opieki zastępczej, z której wychowanek korzystał, oraz od długości okresu przebywania dziecka poza rodziną w danej formie opieki zastępczej.
- W przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 4.486,00 zł.

- W przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą, wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
8.968,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
4.486,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
2.244,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat.


Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana jednorazowo, w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom w wysokości nie niższej niż 2.039,00 zł (4.077,00 zł - w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności).

Świadczenia pieniężne dla wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnionych na zasadach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:


• pieniężną na usamodzielnienie,
• pieniężną na kontynuowanie nauki,
• w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
• w uzyskaniu zatrudnienia,
• na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.


Prawo do pomocy ma osoba, która w danej formie opieki przebywała co najmniej rok.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium uprawniającym do pomocy jest:


• dla osoby usamodzielnianej gospodarującej samotnie dochód nie przekraczający 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kwota kryterium to: 776,00 złotych),


• dla osoby usamodzielnianej żyjącej w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego (600,00 złotych).


Podstawą ustalenia wysokości świadczeń jest kwota 1.837,00 zł. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ustala się w kwocie odpowiadającej:


1. 400% podstawy, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "podstawą" - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat.

2. 400% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

3. 200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od dwóch do trzech lat.

4. 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.


Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem lub opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, zakład poprawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:
1. 300% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres powyżej trzech lat.
2. 200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od dwóch do trzech lat.
3. 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od roku do dwóch lat.


Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (przyznawana w powiecie osiedlenia się wychowanka).

Pomoc ta wynosi do 300% podstawy. Jest ona równa tej kwocie w przypadku usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.

Pomoc ta przyznawana na dany rok nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie - obecnie 551,10 zł może być świadczona w sytuacji kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje od miesiąca złożenia wniosku oraz przedstawieniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego naukę w szkole. Zaświadczenie takie należy przedkładać w Centrum po rozpoczęciu każdego semestru.

Pomoc prawna i psychologiczna.

Informujemy, że pomoc prawna dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej udzielana jest w każdy czwartek w godzinach 9.00-11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, po wcześniejszym telefonicznym/osobistym ustaleniu terminu.


Pomocy psychologicznej usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej udzielają psychologowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Potrzebę wsparcia psychologicznego należy zgłosić telefonicznie lub osobiście.

 


Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/strona/754-usamodzielniani-wychowankowie