Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością

Domyślna grafika
 1. Opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie:
  • rehabilitacji społecznej,
  • przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością.
 2.     Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób.
 3.     Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
 4.     Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.
 5.     Dofinansowanie:
  • uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnością na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością,
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
  • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 6. Przygotowywanie dokumentów w celu przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 7. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
 8. Udzielanie pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością.
 9. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich kierowanych osób.
 10. Obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością.
 11. Pomoc i wsparcie świadczone osobom z niepełnosprawnością.

Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/strona/o-nas/584-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia