Podsumowanie realizacji projektu „W rodzinie jest MOC”

Dodane przez admin - czw., 28/01/2021 - 14:34
plakat-w-rodzinie-jest-moc

Kategoria

 FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor 2020

plakat-w-rodzinie-jest-moc

Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „W rodzinie jest MOC" realizowanego przez Powiat Wrocławski w partnerstwie z Gminą Siechnice (Liderem projektu). Założone w projekcie działania prowadzone były na przestrzeni 2 lat, od stycznia 2019 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 29 października 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosiła 1.300.111,20 zł, w tym wartość dofinansowania 1.234.111,20 zł. Wysokość dofinansowania dla Partnera projektu to kwota w wysokości 540.426,40 zł, w tym wkład własny Powiatu Wrocławskiego wynosił 66.000 zł.

Celem projektu była realizacja usług w zakresie interwencji kryzysowej oraz wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dodatkowo pomocą zostały objęte rodziny mające trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej wraz z wychowankami rodzin zastępczych poniżej 15. roku życia.

W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu realizowało następujące zadania:

  1. Świadczenie usług interwenta kryzysowego wraz z pomocą specjalisty ds. uzależnień dla dzieci i dorosłych oraz zapewnienie pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu wrocławskiego.
  2. Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wrocławskiego.
  3. Warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci poniżej 15. roku życia, umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu powiatu wrocławskiego.
  4. Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wrocławskiego.
  5. Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Wydano ponadto informator pt. „Wsparcie osób doświadczających kryzysu" przeznaczony dla osób doświadczających emocjonalnego kryzysu zamieszkałych na terenie powiatu wrocławskiego, a także dla ich rodzin i bliskich. Odbiorcy znajdą w nim informacje na temat charakterystycznych cech świadczących o sytuacji kryzysowej, praw przysługujących osobom doświadczającym kryzysu i możliwości uzyskania wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz innych ośrodkach na terenie województwa dolnośląskiego.

Z proponowanych w projekcie form wsparcia łącznie skorzystało 178 uczestników, w tym 45 dzieci i młodzieży oraz 133 osoby dorosłe.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy uzyskali wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, mieli dostęp do specjalistycznego wsparcia terapeuty uzależnień oraz prawnika, przez co pozyskali umiejętność samodzielnego radzenia sobie i zapobiegania przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Uczestnictwo opiekunów zastępczych i ich podopiecznych w warsztatach i treningach podnoszących kompetencje społeczne, jak również specjalistyczne wsparcie pedagoga umożliwiły im uzyskanie rozwiązań w sytuacjach problemowych i trudnych emocjonalnie, a także lepsze radzenie sobie z trudnościami natury psychologicznej, edukacyjnej czy uzależnieniami. Ponadto przeszkolenie 3 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe wpłynęło na rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej, a także budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej w środowisku lokalnym.

zdjecie 1
zdjecie 2