Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące powiat wrocławski – ziemski mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej,
 • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Turnusy rehabilitacyjne

Osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące na terenie powiatu wrocławskiego mogą uzyskać dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla siebie, a w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem (I i II grupy) i konieczności opieki osoby drugiej również dla opiekuna, w wysokości:

 • (30% przeciętnego wynagrodzenia) dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, dla dzieci do lat 16 oraz dla uczących się i niepracujących w wieku 16-24 lat,
 • (27% przeciętnego wynagrodzenia) dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym,
 • (25% przeciętnego wynagrodzenia) dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim,
 • (20% przeciętnego wynagrodzenia) dla opiekuna oraz dla samej osoby z niepełnosprawnością, jeśli jest ona zatrudniona w zakładzie pracy chronionej.

Co zrobić?

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub on-line przez platformę www.sow.pfron.org.pl:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • wypełniony przez lekarza pierwszego kontaktu wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie opiekuna osoby z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym – jeśli lekarz pierwszego kontaktu uzasadni we wniosku konieczność opieki.

Druk wniosku do pobrania

Sprzęt rehabilitacyjny służący rehabilitacji w warunkach domowych z aktywnym udziałem osoby z niepełnosprawnością zgodnie z zaleceniami lekarza

Co zrobić?

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • zaświadczenie lekarza o konieczności korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • kosztorys, fakturę proforma na wnioskowany sprzęt.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisuje umowę ze Starostą, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu. Maksymalne dofinansowanie na ten cel może wynieść do 80% kosztów.

Druk wniosku do pobrania

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być przyznane pod warunkiem częściowej refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia do danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przyznawanej osobom z niepełnosprawnością na podstawie odrębnych przepisów.

Co zrobić?

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub on-line przez platformę www.sow.pfron.org.pl:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • oryginał faktury VAT za zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze lub kosztorys/fakturę pro forma na wnioskowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z uwzględnieniem na fakturze refundacji NFZ i udziału własnego pacjenta,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z potwierdzeniem przyznania przez NFZ limitu cenowego na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze uzależniona jest od limitu ceny ustalonego przez NFZ na poszczególne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i ustalana jest w oparciu o złożone dokumenty.

Druk wniosku do pobrania


O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Co zrobić?

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • fakturę pro forma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Druki wniosków do pobrania:

 

Likwidacja barier architektonicznych

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które:

 • mają trudności w poruszaniu się,
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Co zrobić?

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • udokumentowaną podstawę prawną zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np. własność, umowa najmu),
 • potwierdzenie zameldowania w powiecie wrocławskim.

Realizacja wniosków następuje według kolejności ich złożenia.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisuje umowę ze Starostą, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu lub w przypadku barier architektonicznych przystąpienie do realizacji zakwalifikowanych do dofinansowania prac.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może być przyznawane co roku.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Druk wniosku do pobrania

Usługi tłumacza języka migowego i tłumacza - przewodnika

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Co zrobić?

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikiem, tj. kopią orzeczenia o niepełnosprawności.

Realizacja wniosków następuje według kolejności ich złożenia. Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie umowy zawieranej ze Starostą. Osoba z niepełnosprawnością może złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zadania w każdym czasie.

Druk wniosku do pobrania

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

O jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Maksymalne dofinansowanie może wynosić nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Co zrobić?

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikiem, tj. kopią orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoba z niepełnosprawnością zobowiązuje się prowadzić działalność lub być członkiem spółdzielni, do której wnosi wkład - 24 miesiące. Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie umowy zawieranej ze Starostą. Osoba z niepełnosprawnością może złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zadania w każdym czasie.

Druk wniosku do pobrania

 

Organizacje z terenu powiatu wrocławskiego – ziemskiego, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

 • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą się również ubiegać podmioty gospodarcze pod warunkiem prowadzenia co najmniej od 2 lat działalności związanej z rehabilitacją osób z niepełnosprawnością i posiadaniem odpowiednich środków finansowych. W tym przypadku wnioski powinny być złożone do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Co zrobić?

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • kopię dokumentu poświadczającego prawną formę prowadzonej działalności (aktualny wyciąg z rejestru – ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością lub działalności związanej z rehabilitacją osób z niepełnosprawnością,
 • udokumentowane zapewnienie odpowiednich co do potrzeb osób z niepełnosprawnością warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (np. kopia dokumentu określającego tytuł prawny do lokalu),
 • udokumentowane posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacie należnych podatków (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
 • listę osób z niepełnosprawnością - uczestników.

Druk wniosku do pobrania

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Co zrobić?

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • fakturę proforma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt,
 • kopię dokumentu poświadczającego prawną formę prowadzonej działalności (aktualny wyciąg z rejestru – ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością lub działalności związanej z rehabilitacją osób z niepełnosprawnością,
 • udokumentowane zapewnienie odpowiednich co do potrzeb osób z niepełnosprawnością warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (np. kopia dokumentu określającego tytuł prawny do lokalu),
 • udokumentowane posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacie należnych podatków (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
 • listę osób z niepełnosprawnością - uczestników.

Druk wniosku do pobrania