Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Wysokość przysługujących świadczeń od dnia 1 czerwca 2023 r. wynosi:
a. 899,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
b. 1.361,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 274,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:


a. na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b. na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują wynagrodzenie nie niższe niż kwota 4.100,00 zł miesięcznie, a rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego nie niższe niż kwota 5.084,00 zł miesięcznie.


Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo.


Osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia, o których mowa wyżej są obowiązane niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Dodatkowo rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługują świadczenia:

a. „Świadczenie 800+” na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia;

b. „Dobry start” na każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia -
w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski w sprawie przyznania „Świadczenia 800+” oraz świadczenia „Dobry start” należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.