Opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczna opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zasady ustalania opłaty:

  1. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie;
  2. Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona;
  3. Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców;
  4.  Opłaty nie ustala się od rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.
  5.  Od opłaty  naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.

Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mogą ubiegać się o udzielenie ulg, o których mowa w Uchwale Nr XIII/118/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

Rodzaje ulg:

  1. odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeśli opłata nie jest ustalona,
  2. umorzenie w całości lub w części należności łącznie z odsetkami, jeśli opłata została już ustalona,
  3. odroczenie terminu płatności,
  4. rozłożenie na raty.

W tym celu można ZŁOŻYĆ WNIOSEK w STAROSTWIE POWIATOWYM WE WROCŁAWIU.

- wniosek o odstąpienie od naliczenia odpłatności za pobyt dziecka;

- oświadczenie złożone na wniosek strony;

- oświadczenie o sytuacji materialno – bytowej.