Kandydaci na rodzinę zastępczą

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 • Rola rodzica zastępczego wymaga zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości, ale też odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Zadaniem rodzica zastępczego jest zaspokajanie potrzeb dziecka.

 • Zadaniem rodziny zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej)
  i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka jest zapewnienie bezpieczeństwa
  i stabilizacji poprzez stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego  - zapewnienie dzieciom prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku oraz wzmocnienie i dbanie o relacje z rodziną naturalną, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej, prowadzących Rodzinny Dom Dziecka) może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

a) rodzina zastępcza spokrewniona:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • posiadają stabilną sytuację zawodowa, bytową i materialną, co jest potwierdzone pozytywną opinią Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

b) rodzina zastępcza niezawodowa:

 • wszystkie przesłanki wskazane w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

c) rodzina zastępcza zawodowa, prowadzący Rodzinny Dom Dziecka:

 • wszystkie przesłanki wskazane w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej;
 • wszystkie przesłanki wskazane w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie, jako rodzina zastępcza
 • pozytywna opinia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Wszystkich chętnych do utworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi, swoich domów dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w dniach poniedziałek – piątek w godzinach od 7:45 do 15:45.