Wspieranie rodzin zastęczych i RDD

Wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Rodziny zastępcze i prowadzący Rodzinny Dom Dziecka są w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej wspierani przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej bądź, w przypadku rodzin które nie wybrały współpracy z koordynatorem, przez pracownika Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (starszy specjalista pracy z rodziną, pracownik socjalny).

Specjaliści

Wsparciem i doradztwem służą także specjaliści: psycholodzy i pedagodzy, którzy z myślą o potrzebach przedstawicieli rodzinnej pieczy zastępczej każdego roku organizują cykliczne spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla dwóch grup odbiorców – rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych.
W tut. Centrum wsparcia udziela również pracownik socjalny.

Grupy wsparcia

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin.

Psycholodzy i pedagodzy realizują także indywidualne wsparcie i konsultacje reagując na bieżące potrzeby dzieci i rodzin, pozostając przy tym w stałym kontakcie z pracownikiem prowadzącym racę z daną rodziną zastępczą.

Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wykonujący zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej pracują w zadaniowym czasie pracy. Umożliwia im to wspieranie rodzin zastępczych dostosowując pracę do ich potrzeb, które są określane na podstawie dokonanej przez siebie we współpracy z rodziną zastępczą diagnozy, a także zgłoszonych przez rodzinę zastępczą potrzeb.
Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, minimum raz w miesiącu i pozostają w ścisłej zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb rodziny i dziecka.

Koordynator pozostaje również w stałym kontakcie z sądem, placówkami szkolnymi i przedszkolnymi, żłobkami, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, kuratorami i innymi instytucjami współpracującymi z rodziną zastępczą.

Dla każdego dziecka koordynator wraz z rodziną zastępczą opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zostają zawarte cele i zadania do realizacji na czas pobytu dziecka w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej.

Pracownicy wspierający rodziny zastępcze organizują posiedzenia w spawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej w celu:

  • ustalenia aktualnej sytuacji dziecka
  • analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną
  • modyfikowania plany pomocy dziecku
  • monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie
  • oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb
  • oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W posiedzeniach biorą udział rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej współpracujący z opiekunem zastępczym, rodzice dziecka, przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej wspierający rodziców w zakresie przejęcia opieki nad dzieckiem, przedstawiciel szkoły, przedszkola, żłobka, placówki wsparcia dziennego i inne osoby ważne dla dziecka.

Pracownicy Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej (pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną) realizują zadania analogicznie jak koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wspieranie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej

Wsparcie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia rozpoczyna się jeszcze przed osiągnięciem przez nich pełnoletniości.
Koordynator/pracownik socjalny na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez wychowanka pozostającego w pieczy zastępczej przygotowuje go do procesu usamodzielnia omawiając poszczególne jego etapy. Co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności koordynator pomaga mu wskazać opiekuna procesu usamodzielnienia. Wybór jest zatwierdzany przez właściwego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Następnie co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności wychowanek przy udziale opiekuna usamodzielnienia oraz przy wsparciu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej opracowuje Indywidualny Program Usamodzielnia, który także jest zatwierdzany przez właściwego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodziny zastępcze, prowadzący Rodzinne Domy Dziecka oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej pochodzący z terenu Powiatu Wrocławskiego mają zapewnioną także pomoc prawną w siedzibie Centrum. Spotkania ustalane są indywidualnie po uprzednim ustaleniu terminu.